ลูกเสือสำรอง

ลูกเสือสำรอง

 

 

ลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง

ลูกเสือสำรองมีคำปฏิญาณและกฎที่กำหนดไว้สำหรับลูกเสือสำรองโดยเฉพาะ เนื่องจากยังอยู่ในวัย
เด็ก คำปฏิญาณและกฎต้องง่ายแก่การท่องและจำ จนถึงง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมกับวัย

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง คือ
ข้าสญญาว่า
ขอ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ขอ 2. ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

กฎของลกเสือสำรอง
1.ลกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
2.ลกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

คติพจน์ :  ทำดีที่สุด (Do Our Best)


แหล่งข้อมูล http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=57