ลูกเสือสามัญ

ลูกเสือสามัญ

 

ลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ
ต่อมาเมื่อเด็กมีอายุได้ ระหวาง 11-17 ปี และเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
จึงเลื่อนชั้นจากลูกเสือสำรองมาเปนลกเสอสามัญ

คติพจน์ :   จงเตรียมพร้อม  (Be Prepared)

————————————————————————————————————————————————

แหล่งข้อมูล http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58