โครงงานสมองกลฝังตัว

AnubanNST Robot

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการทำกิจกรรมมากมาย อย่างหลากหลาย และมีแนวโน้มจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีแนวคิดที่จะสร้างหุ่นยนต์เป็นของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน การคิดประกอบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยได้นำความรู้การออกแบบและเทคโนโลยีมาสร้างโครงงานหุ่นยนต์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เกิดการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา รวมถึงได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ทำโครงงานจึงได้มีความคิดในการสร้างของเล่นมาออกแบบหุ่นยนต์ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

  • เพื่อศึกษาการสร้างหุ่นยนต์ของเล่น
   ที่มีระบบสมองกลฝังตัว

  • เพื่อสร้างหุ่นยนต์ของเล่นที่มีระบบ
   สมองกลฝังตัว

  • เพื่อนำหุ่นยนต์ของเล่นที่มีระบบ
   สมองกลฝังตัวที่สร้างไปใช้เล่น

หลักการทำงานของชิ้นงาน

ประโยชน์ของโครงงาน

 • ได้ศึกษาการสร้างหุ่นยนต์ของเล่นที่มีระบบสมองกลฝังตัว

 • ได้ปฏิบัติการสร้างหุ่นยนต์ของเล่นที่มีระบบสมองกลฝังตัว

 • ได้นำหุ่นยนต์ของเล่นที่มีระบบสมองกลฝังตัวที่สร้างไปใช้เล่น

จุดเด่นของโครงงาน

 • เรียนสนุก

 • มีความสุข

 • ได้ความรู้

แนวทางการนำชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

รถบรรทุกไร้คนขับ” (Self-driving truck) นวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์ในอนาคตที่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างกำลังมุ่งมั่นพัฒนาให้สามารถใช้งานได้จริง โดยมีความหวังว่า “นวัตกรรม” ดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในเส้นทางไกลๆ

นวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์” อย่าง “รถบรรทุกและรถไฟขับเคลื่อนอัตโนมัติ” หรือรถบรรทุกและรถไฟแบบไร้คนขับจะกลายเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจของการขนส่งและการรับส่งสินค้า สำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดส่งสินค้า ในอนาคตอย่างแน่นอน

ควบคุมมอเตอร์

ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์

ควบคุมรีโมตคอลโทรล

ชุดตัวต่อ iKids

ซอฟต์แวร์ My Robot Time

2.2.1 เตรียมชุดตัวต่อ

2.2.2 ประกอบชุดตัวต่อเป็นของเล่น

และข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

ภาพการดำเนินงาน