คณิตศาสตร์

กำลังดำเนินการ

วิทยาศาสตร์

กำลังดำเนินการ

คอมพิวเตอร์

แหล่งเรียนรู้

ลูกเสือ

สภานักเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พรรณไม้ในโรง เรียนของเรา

วัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อ ส่ง เสริม การ ศึกษา ค้น คว้า ด้วยตนเอง

2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

3. เพื่อฝึกการสังเกตลักษณะเด่นของต้นไม้ในโรงเรียน

4. เพื่อฝึกการรวบรวมข้อมูล

5. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม

6. แบบฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

7. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเขียน Qr Code

ชื่อพรรณไม้ เล็บครุฑกระจก

โครงการ สมุนไพรในกระถาง